กระบวนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรประเภทสนับสนุน