คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดครบรอบ 30 ปี อาคารมหิตลานุสรณ์ 30 ปี กาฬพฤกษ์ทรงปลูก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมครบรอบ 30 ปี การเปิดอาคารมหิตลานุสรณ์ 30 ปี กาฬพฤกษ์ทรงปลูก โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  และมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมศิษย์เก่า และผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ณ ลานอเนกประสงค์ (ลานแดง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

กิจกรรม เริ่มจากประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประกอบพิธีทางศาสนา พิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตรรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายภัตตาหารเช้า และจัตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ การกล่าวถึงความเป็นมาของอาคารมหิตลานุสรณ์ และกาฬพฤกษ์ทรงปลูก โดย ผศ.อนันต์ จิรวิบูลย์ อดีตรักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ การเปิดให้เยี่ยมชมนิทรรศการ 30 ปี อาคารมหิตลานุสรณ์ 30 ปี กาฬพฤกษ์ทรงปลูก และพิธีมอบต้นกล้ากาฬพฤกษ์ทรงปลูกเป็นที่ระลึก แด่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น แขกผู้เกียรติที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  รศ.ชูพงษ์  ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  รศ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  รศ.ดร.จุรีรัตน์  ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  และผู้แทนคณบดี จากคณะเภสัชศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมกันนั้นยังมีการมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณให้แด่ นางกฤษณา จตุรสุขสกุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ชอนแก่น) และคณะผู้ดูแลกล้าไม้ทรงปลูกอีกด้วย

อาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างในปีงบประมาณ 2530 เป็นเงิน 36,990,000 บาท ออกแบบโดย รศ.ธิติ เฮงรัศมี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (18 มิถุนายน พ.ศ. 2531 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2535) ลักษณะเป็นอาคารแฝด สูง 5 ชั้น ประกอบด้วย ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการห้องวิจัย สำนักงานคณบดี และห้องพักคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 9,248 ตารางเมตร ทั้งนี้เพื่อรองรับโครงการผลิตทันตแพทย์ และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการทันตแพทย์ต่อไป ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2530 ในวาระของ รศ.สมนึก พูนทรัพย์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2532) ดำเนินการก่อสร้างโดย ห.จ.ก.สหวัฒน์ก่อสร้าง และดำเนินการแล้วเสร็จ ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2533 ในวาระ รศ.ประทีป พันธุมวณิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  (12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2533 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2536)  โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2530 และเสด็จพระราชดำเนินอีกครั้ง ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2533 เพื่อทรงเปิดอาคาร “มหิตลานุสรณ์” ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชทานพระนามอาคารนี้ว่า “มหิตลานุสรณ์” เป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก นอกจากนี้ยังทรงปลูกต้นกาฬพฤกษ์ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Cassiagrandis) ไว้ที่คณะเป็นจำนวน 2 ต้น มีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) พร้อมคณะทำงาน ได้เข้ามาบำรุงรักษาต้นกาฬพฤกษ์ทรงปลูก ภายใต้โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 และเข้ามาดำเนินการอีกครั้ง ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จากนั้นจึงเข้าบำรุงรักษาทุก 3 เดือน อย่างต่อเนื่อง จนเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 โครงการพระราชดำริ ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น ได้นำฝักกาฬพฤกษ์ทรงปลูกไปดำเนินการเพาะชำ และได้ต้นกล้ากาฬพฤกษ์ จากต้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงปลูกจำนวน 300 ต้น และต้นกล้ากาฬพฤกษ์จากต้นที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก 300 ต้น ในโอกาสครบรอบ 30 ปี อาคาร “มหิตลานุสรณ์” อีกทั้งครบรอบอายุต้นกาฬพฤกษ์ทรงปลูกคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ได้ดำเนินการมอบต้นกล้ากาฬพฤกษ์ทรงปลูก แก่บุคลากร ศิษย์เก่า และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการยึดถือและดำเนินตามพระปณิธานในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบไป

ชมภาพบรรยากาศ (เพิ่มเติม)

ภาพ/ข่าว : หน่วยสื่อสารองค์กร บริพัทร ทาสี