บริษัทไทยไอโซแพคบริจาคหน้ากากอนามัย


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบหน้ากากอนามัยจากบริษัทไทยไอโซแพค จำกัด จำนวน 1,000 ชิ้น ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
ทางคณะขอขอบคุณบริษัทไทยไอโซแพค จำกัด มา ณ โอกาสนี้