วารสารทันตกัลปพฤกษ์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563