วารสารทันตกัลปพฤกษ์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2563