คณะทันตแพทยศาสตร์จัดอบรมทักษะ “การใช้งานระบบ KKU DMS ทำหนังสือดิจิทัลฯ”

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายยุทธศาสตร์ ร่วมกับหน่วยสารบรรณ จัดอบรม ฝึกทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่อง “วิธีการใช้งานระบบ KKU DMS การจัดทำหนังสือดิจิทัล และการรับ-ส่ง หนังสือสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก นายภาสพันธ์ จิโนทา และนางสาวจุฑารัตน์ คำหวาน จากกองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องอิศระ ยุกตะนันทน์ สำนักงานคณบดีชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในระบบ Zoom Meet โดยมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 50 คน
ระบบ KKU DMS หรือ KKU Document Management System เป็นระบบที่จัดทำขึ้นโดยงานสารบรรณ กองกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นระบบรับ-ส่งเอกสารในระบบสารบรรณ ที่ใช้งานร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบงานสารบรรณของทุกคณะ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และยังเป็นแหล่งจัดเก็บเอกสารประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือสั่งการ (คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ) หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ) และหนังสือเวียน โดยเน้นการใช้งานในลักษณะของดิจิทัล ซึ่งตอบสนองกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และสอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในส่วนของ Digital Transformation แลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่ทันสมัยกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน ทางคณะเล็งถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้กำหนดจัดการอบรมดังกล่าวแก่บุคลากรและผู้ที่สนใจ โดยเน้นให้เกิดการพัฒนางานให้มีคุณภาพและสัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืน พร้อมเป็นการพัฒนาความรู้ขององค์กรก้าวไปสู่การเป็นสากลต่อไปในอนาคต และทางคณะยังได้กำหนดจัดการอบรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป