ทันตะจัดโครงการ “การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร”

งานยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ตรวจประเมิน TQA โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยของคณะให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรม “การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร” ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นจำนวน 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 โดยเน้นการปฏิบัติการจริง ซึ่งมีวิทยากรและทีมงานเป็นผู้ให้คำแนะนำ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานทุกระดับ เป็นการเตรียมความพร้อม ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ครอบ คลุมทั้งกระบวนงานภายในองค์กรและกระบวนงานที่มีผลต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ สามารถเชื่อมโยงระหว่างกระบวนงานสำคัญที่สร้างคุณค่าของหน่วยงานของตนเองและตัวชี้วัดซึ่งบ่งชี้ความสำเร็จของหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพองค์กรในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองและเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบัน และตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 300 อีกด้วย