ข่าวคณะทันตแพทยศาสตร์ ลงข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกันยายน – ตุลาคม 2562 (หน้า 4)