ข่าวคณะทันตแพทยศาสตร์ ลงข่าวสารทันตแพทย์ ฉบับการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 110 (1/2563)(หน้า 12)