ทันตะจัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หน่วยบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563 โดยมี รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง พร้อมทั้งถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของการเป็นโรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน (A Great Dental School for All) และ ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการให้คำแนะนำในส่วนของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในโรงพยาบาล การให้บริการของห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ การชี้แจงเกี่ยวกับ การให้บริการของงานเวชระเบียน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ทพญ. ภัทรมน รัตนาพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม) เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่งานเวชระเบียน เจ้าหน้าที่งานจัดการศึกษา เป็นต้น โดยการปฐมนิเทศดังกล่าวจัด ในรูปแบบ New Normal โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น