ทันตะร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยผู้ที่เข้าร่วมงานจะแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาว ประดับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 คู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสวมใส่หน้ากากสีขาว

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศสืบไป โดยจัดขึ้น ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น