ทันตแพทย์ออกหน่วยร่วม พอ.สว. ให้บริการสู่สังคม

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกให้บริการทางทันตกรรมสู่สังคม ร่วมกับ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 6 เนื่องในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในงานมูลนิธิ พอ.สว. อันทรงคุณประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ประชาชาติและประชาชนตลอดมา โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านบะยาว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้ารับบริการทางทันตกรรมกว่า 100 คน

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 คณะฯ ได้ดำเนินการให้บริการทางด้านทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า แก่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน กว่า 3,000 คน ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นอกจากจะได้รับการให้บริการทางทันตกรรม แล้วยังได้รับความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้น โดยได้รับความร่วมมือในการประสานงาน และการออกปฏิบัติงานจาก อาจารย์  ทันตแพทย์  พยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์   และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ และนักศึกษา   รวมทั้งจากจังหวัดที่เกี่ยวข้องด้วยดีอีกด้วย

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธาน ในการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลอย่างสม่ำเสมอ  ปฏิบัติงานให้บริการรักษาทางทันตกรรมในรูปแบบหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีการเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพช่องปากและให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษา เพื่อให้นักเรียน  ประชาชนผู้มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสทางสังคมได้เข้าถึงการบริการทางด้านทันตกรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบต่อไป