วารสารทันตกัลปพฤกษ์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2563