ทันตะจัดกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีนำทีมผู้บริหาร พบนักศึกษาทันตแพทย์ รุ่นที่ 41 ประจำปี 2563 โดยนักศึกษาทันตแพทย์ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม ชั้นปีละ 10 คน จัดขึ้น ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยในช่วงแรกคณบดีได้แนะนำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส รองคณบดี ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิตรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ พร้อมกันนั้นรองคณบดีฝ่ายบริหารได้กล่าวถึงนโยบายการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยโดยเว้นระยะห่างตามนโยบาย Social Distancing และการแก้ปัญหาพื้นที่จอดรถให้เพียงพอ โดยพื้นที่จัดสรรได้ดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะเร่งดำเนินการต่อไป หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาทันตแพทย์ที่เข้าร่วมการประชุมร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขอีกด้วย