คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจพร้อมคณะ

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรคณะให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ พร้อมคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการ “ขับเคลื่อนนวัตกรรมและวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ณ ห้องประชุมอิศระ ยุกตะนันทน์ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมและวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นความร่วมมือของแต่ละองค์กรของมหาวิทยาลัย ในการค้นหางานวิจัยที่สามารถพัฒนานวัตกรรมในแต่ละสาขาหรือแต่ละคณะ/หน่วยงาน เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นจุดประกายโครงการ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากคณะเข้าร่วมพบปะในครั้งนี้ คือ รศ.ดร.ทพญ.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ  รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน รศ.ดร.ทพญ.ดุษฎี หอมดี หัวหน้าแขนงวิชาปริทันตวิทยา นายศุภฤกษ์ ตีเมืองซ้าย พนักงานช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษ  และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  คือ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา  รศ.ดร.ทพญ.ศจี สัตยุตม์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยเลเซอร์