ม.ขอนแก่น : ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์ ภาคสนามร่วม วิถีใหม่ แบบ New Normal

คณะกรรมการอำนวยการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะวิชาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างๆ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จัดปฐมนิเทศการฝึกภาคสนามร่วมแก่นักศึกษา ในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดทั่วโลกของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ Covid-19

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ 2563 นักศึกษาชั้นปี 3 และ 4 จากคณะวิชาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน 694 คน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ โดยการศึกษาด้วยตนเอง ผ่านเวปไซต์ https://kkucommed.kku.ac.th/ และแพลตฟอร์ม Google Classroom ซึ่งประกอบด้วยคู่มือนักศึกษาคลิปวิดีโอ เอกสารและสื่อข้อมูลต่างๆ เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 และในช่วงบ่ายวันที่ 12 กันยายน 2563 นักศึกษาเข้าร่วมประชุมแบบแยกกลุ่มฝึก (Cluster) ทั้ง 12 กลุ่มๆ ละประมาณ 60 คน โดยเว้นระยะห่างนั่งประชุม ในรูปแบบ New Normal โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดทั้งงาน และไม่มีการพบกันเป็นกลุ่มใหญ่ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย

การปฐมนิเทศครั้งนี้ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เตรียมนักศึกษาให้เข้าใจถึงรายวิชา กระบวนการฝึกปฏิบัติงาน และเริ่มวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาต่างคณะ โดยมีคณาจารย์กว่า 40 ท่านจากแต่ละคณะวิชาเข้าร่วมดูแลให้คำปรึกษาตลอดการประชุม

ภาพ/ข่าว สื่อสารองค์กร ทันตแพทย์ มข.