คณะทันตแพทย์ จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีส่งมอบงาน-รับมอบงานในตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงาน เนื่องจากเกษียณอายุราชการ โดย คุณวิชาญ ธรรมวิรัตน์ ส่งมอบงานในตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงาน ให้กับคุณรจนา พุทธิมา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบริหาร โดยมี รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี เป็นประธานในพิธี รศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส รองคณบดี ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ผศ.ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ทพญ.กุลวรา ธาริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา