คณะทันตแพทย์ จัดบรรยายพิเศษสิทธิบัตรเพิ่มพูนความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การสืบค้นสิทธิบัตรและให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม” วิทยากรโดย คุณจิราภรณ์  เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการบรรยาย จัดขึ้น ณ ห้องอบรมการศึกษาต่อเนื่อง 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมย่อยในโครงการเสวนาการวิจัย ของงานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจของคณะ ให้สามารถสืบค้นสิทธิบัตรและปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมได้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการพัฒนาเพิ่มพูนเทคโนโลยีด้านการวิจัยเพื่อให้ก้าวไกลตามแผนของมหาวิทยาลัย นำไปสู่ความก้าวหน้าในด้านการรักษาผู้ป่วย และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้แก่ การจัดให้นักวิจัยในคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับความรู้ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ อันจะนำไปสู่ความร่วมมืออันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เพื่อสามารถสร้างงานวิจัยที่ดีขึ้น รวมถึงการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สิงประดิษฐ์ต่อยอดสร้างงานนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคมต่อไปในอนาคต