ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 35 และบัณฑิตศึกษา