ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ทพ.
ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ทพญ.
สุพรรณิการ์ เรืองศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

นางกิติพร ไชโยกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

นายสำราญ สุภารี
ผุู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย

นางขวัญทิมา อัจฉริยาการุณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง