ฝ่ายยุทธศาสตร์

ผศ.ดร.ทพญ.
รัชฎา ฉายจิต
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

อ.ดร.ทพ.
ศุภวิชญ์ หมอกมืด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

นางยุวดี อุปนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์

นางสมพิศ นามเปือย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ

นางสาวมยุรี
สุทธิวงษ์วัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยสนับสนุน
สาขาวิชา