บุคลากรสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ผศ.ทพ.วัชรินทร์ หอวิจิตร
หัวหน้าสาขาวิชาฯ

 • ท.บ., ม.มหิดล
 • วท.ม. (การประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร), ม.มหิดล

รศ.ทพ.ดนัย ยอดสุวรรณ

 • วท.บ., ม.มหิดล
 • ท.บ., ม.มหิดล
 • Grad. Dip. in Clin. Sc. (Prosthodontics), ม.มหิดล
 • ป.ชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์) ม.มหิดล
 • อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา

รศ.ดร.ทพ.นิวัตร จันทร์เทวี

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.เชียงใหม่
 • C.A.G.S., Boston University, USA
 • M.S.D. (Prosthodontics), Boston University, USA
 • Sc.D. (Biomaterials), Boston University, USA
 • อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา

ผศ.ทพ.วิสิทธิ์ สาครตานันท์

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • M.Sc. (Stomatognathic Physiology), University of Oslo, Norway

รศ.ดร.ทพญ.ดาราพร แซ่ลี้

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • M.Sc. (ทันตกรรมประดิษฐ์) ม.มหิดล
 • Ph.D. (Occlusion), The University of Sydney, Australia
 • อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา

ผศ.ดร.ทพญ.สุวดี เอื้ออรัญโชติ

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • นศ.บ., ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 • วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), ม.ขอนแก่น

รศ.ทพญ.พิศเพลิน ชนาเทพาพร

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา

ผศ.ดร.ทพญ.สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ม.มหิดล
 • Ph.D. (Biomaterials), Tokyo Medical and Dental University, Japan

ผศ.ทพญ.ดร.ธิดารัตน์ อังวราวงศ์

 • ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.มหิดล
 • วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา

ผศ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์

 • ท.บ., ม.มหิดล
 • M.Sc. (Prosthodontics), ม.มหิดล
 • Ph.D. (Maxillofacial Prosthetics), Tokyo Medical and Dental University, Japan
 • อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา

ทพ.ธีรพันธ์ สอสกุล

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • ป.ชั้นสูง (Oral and Maxllofacial Surgery), ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (วิศวกรรมทางการแพทย์), ม.ธรรมศาสตร์

ผศ.ทพญ.ตุลารัตน์ สุขโท

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (การประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร), ม.มหิดล
 • ลาศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.

อ.ทพ.อรรถสิทธิ์ บุญบานเย็น

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับสอง) ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ม.ขอนแก่น
 • ลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ช่องปาก ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

อ.ทพญ.เกติสุภา สุวรรณอาภา

 • ท.บ., ม.มหิดล
 • วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ม.ขอนแก่น
 • ลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร The Couse for Global Oral Health Science Special Selection ณ The Graduate School of Medical and Dental Science, Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

อ.ทพ.พิธิวัต เอื้อสุวรรณ

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง), ม.ขอนแก่น
 • วท.บ. (ทันตกรรมประดิษฐ์) ม.ขอนแก่น

อ.ทพ.กิรวุฒิ เหลืองตระกูล

 • ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น
 • ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก (ทันตกรรมประดิษฐ์) ม.สงขลานครินทร์