วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน
A Great Dental School for All
ดอกบัวสุทธาสิโนบล
เป้าหมาย “บรรลุวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ.2567”
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์: 
1) Academic Accreditation / Hospital Accreditation
2) Community Trust
3) International / National Recognition

พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ
2) สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับนานาชาติเพื่อรับใช้สังคม
3) บริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม
4) การบริการรักษาทางทันตกรรมขั้นสูงภายใต้มาตรฐานคุณภาพ

วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2522

สีประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

สีม่วง เป็นสีของดอกบัวสุทธาสิโนบล

อัตลักษณ์

“บัณฑิตมีความรับผิดชอบพร้อมทำงาน”

เอกลักษณ์

“คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งภาคอีสานที่เชี่ยวชาญโรคช่องปาก”

ลายอัตลักษณ์

  ออกแบบโดย ภราดร เสมาเพชร
นักวิชาการช่างศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.
1. อาคารมหิตลานุสรณ์ Dent KKU.JPG
2. เทมเพลตพาวเวอร์พอยท์ Dent KKU PowerPoint Template.rar || Dent KKU.PPT 
3. ตราสัญลักษณ์คณะทันตแพทยศาสตร์ || Dent Logo(Thai) || Dent Logo(Eng)