วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน
A Great Dental School for All

ดอกบัวสุทธาสิโนบล

เป้าหมาย “บรรลุวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ.2567”

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์:

1) Academic Accreditation / Hospital Accreditation
2) Community Trust
3) International / National Recognition

พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ
2) สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับนานาชาติเพื่อรับใช้สังคม
3) บริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม
4) การบริการรักษาทางทันตกรรมขั้นสูงภายใต้มาตรฐานคุณภาพ

วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2522

สีประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

สีม่วง เป็นสีของดอกบัวสุทธาสิโนบล

อัตลักษณ์

“บัณฑิตมีความรับผิดชอบพร้อมทำงาน”

เอกลักษณ์

“คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งภาคอีสานที่เชี่ยวชาญโรคช่องปาก”

ลายอัตลักษณ์

ออกแบบโดย
ภราดร เสมาเพชร
นักวิชาการช่างศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.

1. อาคารมหิตลานุสรณ์ Dent KKU.PG

2. เทมเพลตพาวเวอร์พอยท์ Dent KKU PowerPoint Template.rar || Dent KKU.PPT 

3. ตราสัญลักษณ์คณะทันตแพทยศาสตร์ || Dent Logo(Thai) || Dent Logo(Eng)