รางวัลและเกียรติยศ

รางวัลและเกียรติยศ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ ให้บริการวิชาการและวิชาชีพทันตกรรมแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ สืบสานประเพณี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเพื่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

คณะ

ทันตแพทย์ดีเด่น

คณาจารย์

นักศึกษา

บุคลากร

ศิษย์เก่า