รางวัลและเกียรติยศ

รางวัลและเกียรติยศ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ ให้บริการวิชาการและวิชาชีพทันตกรรมแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ สืบสานประเพณี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเพื่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยม ได้มีโอกาส ไปศึกษาวิชาความรู้ให้ถึงขั้นสูงสุด ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อที่ว่าเมื่อได้ศึกษา ถึงขั้นสูงสุดแล้ว จะเห็นว่าศาสตร์ต่างๆ นั้นมีความสัมพันธ์กันและสามารถ นำมาใช้ให้เป็น ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ และประเทศชาติได้ ในแผนกทันตแพทยศาสตร์ พระราชทานทุนสนับสนุนการศึกษาวิชาการชั้นสูง ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นต้นมา โดยทรงหวังในพระราชหฤทัยว่า เมื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำเร็จกลับมาแล้ว จะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และถ่ายทอดวิชาการที่ได้ศึกษามาแก่คนรุ่นหลัง เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ชาวไทยและประเทศชาติต่อไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล จำนวน ๒ ทุน ได้แก่

คณะ

ทันตแพทย์ดีเด่น

คณาจารย์

yingpo

21 พ.ค. 2563

yingpo

21 พ.ค. 2563

นักศึกษา

บุคลากร

ศิษย์เก่า