สำหรับบุคลากร

บริการสำหรับบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ความก้าวหน้าของบุคลากร
 • การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • การติดตามการขอกำหนดตำแหน่ง
รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Donec rutrum quam at consectetur ultricies. Nullam nec est purus.
รางวัลข้าราชการดีเด่น
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Donec rutrum quam at consectetur ultricies. Nullam nec est purus.
รางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Donec rutrum quam at consectetur ultricies. Nullam nec est purus.
รางวัลศรีมอดินแดง
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Donec rutrum quam at consectetur ultricies. Nullam nec est purus.
รางวัลความภาคภูมิใจอื่น
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Donec rutrum quam at consectetur ultricies. Nullam nec est purus.
ผลงาน/งานวิจัยของบุคลากร

อ.ดร.ทพ.ศุภวิชญ์ หมอกมืด อาจารย์ทันตแพทย์ มข. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

อ่านต่อ อ.ดร.ทพ.ศุภวิชญ์ หมอกมืด อาจารย์ทันตแพทย์ มข. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ผศ.ดร.ทพญ.สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ อาจารย์ทันตแพทย์ มข. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “รองศาสตราจารย์”

อ่านต่อ ผศ.ดร.ทพญ.สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ อาจารย์ทันตแพทย์ มข. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “รองศาสตราจารย์”

ผศ.ทพญ.วราภรณ์ สุวรรณรงค์ อาจารย์ทันตแพทย์ มข. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “รองศาสตราจารย์”

อ่านต่อ ผศ.ทพญ.วราภรณ์ สุวรรณรงค์ อาจารย์ทันตแพทย์ มข. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “รองศาสตราจารย์”

ศ.ดร.ทพญ.ศจี สัตยุตม์ อาจารย์ทันตแพทย์ มข. ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ในสาขา Teaching & Learning จากการนำเสนอแบบปากเปล่า

อ่านต่อ ศ.ดร.ทพญ.ศจี สัตยุตม์ อาจารย์ทันตแพทย์ มข. ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ในสาขา Teaching & Learning จากการนำเสนอแบบปากเปล่า

นางยุคนธร แทนวิสุทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงานพิเศษ”

อ่านต่อ นางยุคนธร แทนวิสุทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงานพิเศษ”
คู่มือ/จรรยาบรรณ/ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริการเอกสารและสารสนเทศ
คลังความรู้

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น