สายตรงคณบดี

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : waranuch@kku.ac.th

** โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำ (Subject) หรือร้องเรียน ให้เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร **