จรรยาบรรณคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะกรรมการ

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์
คณบดี (ที่ปรึกษา)

รศ.ดร.ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจ
ประธานคณะกรรมการ
รศ.ดร.ทพ.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
คณะกรรมการ
ผศ.ดร.ทพญ.สุวดี เอื้ออรัญโชติ
คณะกรรมการ
ผศ.ดร.ทพญ.จันทร์ธิดา
ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
คณะกรรมการ
ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี
ประธานคณะกรรมการ
ผศ.ทพญ.วราภรณ์ สุวรรณรงค์
คณะกรรมการ
นางรจนา พุทธิมา
คณะกรรมการ
นางยุคนธร แทนวิสุทธิ์
คณะกรรมการ
นางประทุมมา ทาแดง
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวนวรัตน์ ชนะบัว
คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ