ฝ่ายบริหาร

ผศ.ทพญ.
อโนมา รัตนะเจริญธรรม
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

ผศ.ทพญ.
อาภาภรณ์ ภาษาสุข
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร

นางรจนา พุทธิมา
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานบริหาร

นางยุพิน บุญนาดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยสารบรรณ

นางประทุมมา ทาแดง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร

นายเกษม ดวงวันทอง
ช่างเทคนิคชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

นายชาญวิทย์ อันสนธ์
วิศวกรปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

นางอุไร คำสวาท
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางสาวไอรฎา แพงมา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยการเงิน
และบัญชี

นายมงคล คำสวาท
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยพัสดุ