ฝ่ายบริหาร

รศ.ทพญ.
อโนมา รัตนะเจริญธรรม
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

ผศ.ทพญ.
อาภาภรณ์ ภาษาสุข
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร

นางประทุมมา ทาแดง
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหาร

นางยุพิน บุญนาดี
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยสารบรรณ

นางประทุมมา ทาแดง
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร

นายเกษม ดวงวันทอง
พนักงานช่างเทคนิค
ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

นายชาญวิทย์ อันสนธ์
วิศวกรปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

นางอุไร คำสวาท
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางสาวไอรฎา แพงมา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยการเงิน
และบัญชี

นายมงคล คำสวาท
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยพัสดุ