» ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

       ภาควิชาทันตกรรมชุมชนก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี 2523 ด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มุ่งให้บัณฑิตทันตแพทย์มีคุณลักษณะครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ด้านรักษาพยาบาล ด้านฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก  การส่งเสริมป้องกันโรค ด้านความมีระเบียบวินัยและจริยธรรมในวิชาชีพตลอดจนทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ และจิตสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม  
      ภาควิชาทันตกรรมชุมชน มีบทบาทรับผิดชอบต่อคุณลักษณะของบัณฑิตทันตแพทย์ในหลายส่วน โดยเฉพาะที่นอกเหนือจากด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคลินิก ในปี พ.ศ.2527 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการปรับหลักสูตร ในส่วนของภาควิชาทันตกรรมชุมชนได้มีการปรับโครงสร้างด้วยเช่นกัน และเป็นรากฐานของหลักสูตรทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาจนถึงปัจจุบัน 
       การวางแนวทางหลักสูตรทันตกรรมชุมชน ในปี พ.ศ.2527 ดังกล่าว ขณะนั้นนักศึกษาทันตแพทย์ รุ่นที่ 1 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 และยังไม่ได้เรียนวิชาทันตกรรมชุมชนมากนัก ในช่วงนั้นคณาจารย์ที่มีอยู่ 3ท่าน คือ รศ.ทพ.ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ อ.ทพ.ทวีชัย วังศรีมงคล ผศ.ทพ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ได้พิจารณาจากหลักสูตรทันตกรรมชุมชนของหลาย ๆ สถาบัน ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความโดดเด่นด้านวิชาทันตกรรมชุมชนเป็นอย่างมาก และอาจารย์ทั้ง 3 ท่านเห็นด้วยกับหลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ทพ.ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ พร้อมด้วย ผศ.ทพ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ จึงได้เดินทางไปเชียงใหม่ เพื่อขอหลักสูตรทันตกรรมชุมชน ซึ่งขณะนั้นมี รศ.ทพญ.อัญชลี ดุษฎีพรรณ์ เป็นหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน) โดยมี อ.ทพ.ดร.อุทัยวรรณ กาญจนกมล ร่วมให้ความอนุเคราะห์นำมาเป็นแกนหลัก ประกอบกับผลจากการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนด้านทันตกรรมชุมชน พ.ศ.2523 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากปัญหาและข้อคิดของผู้ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในพื้นที่ และภายใต้บริบทของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคอีสาน จึงนำมาพัฒนาและกำหนดเป็นหลักสูตรทันตกรรมชุมชน ขึ้น 
          ต่อมาภาควิชาได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2536 ถึงปี 2554 โดยมีมหาบัณฑิตจบไปแล้ว จำนวน 17 คน และในปี 2556 คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้ยุบรวมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเหลือเพียงหลักสูตรเดียว คือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ โดยให้แยกเป็นสาขาวิชาเอก จำนวน 5 วิชาเอก ดังนั้น หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาทันตกรรมชุมชนจึงเปลี่ยนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตสาธารณสุข แทน 

          นอกจากนี้ ภาควิชายังมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก และ Doctor of Philosophy Program in Public Health (International Program) ปัจจุบันภาควิชาตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ วิสัยทัศน์ :  เป็นเลิศทางวิชาการทันตสาธารณสุข  เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ 
พันธกิจ  : 
1. ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ 
2. มีการจัดการศึกษาทุกระดับ 
3. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและชี้นำวิชาการทางทันตสาธารณสุขในทุกระดับ 

บุคลากร


อ.ดร.ทพญ.วิไลพร สุตันไชยนนท์  (หัวหน้าภาควิชา) 

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
wilaipor@kku.ac.th
คุณวุฒิทางการศึกษา  :  ท.บ., ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา), ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 


รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ 
waranuch@kku.ac.th
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิทางการศึกษา  
ท.บ. , ส.ม.ม., M.Sc.(Epidemiology), 
Sc.D.(Epidemiology), Cert. in Dental Public Health and Oral Epidemiology,  
อ.ท.(ทันตสาธารณสุข) รศ.ทพญ.วิลาวัลย์ วีระอาชากุล 
wilwee@kku.ac.th
ตำแหน่งวิชาการ   รองศาสตราจารย์  
คุณวุฒิทางการศึกษา
ท.บ., ส.ม.,(สาธารณสุข) 
อ.ท.(ทันตสาธารณสุข) ผศ.ทพ.สุบิน พัวศิริ 
subin@kku.ac.th 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิทางการศึกษา  
วท.บ., ท.บ., ส.ม., (บริหารสาธารณสุข), 
อ.ท. (ทันตสาธารณสุข) 


ผศ.ดร.ทพ.วราวัชร์ ขจรรัตนวณิชย์ 
warkha@kku.ac.th
ตำแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิทางการศึกษา

ปร.ด.(การพัฒนาสุขภาพชุมชน)
อ.ท. (ทันตสาธารณสุข) ผศ.ทพญ.นุสรา ภูมาศ 
nusara@kku.ac.th
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิทางการศึกษา 
ท.บ.,วท.ม.(ทันตสาธารณสุข), 
อ.ท.(ทันตสาธารณสุข) ผศ.ดร.ทพญ.ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิทางการศึกษา 
ท.บ.,วท.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
อ.ท.(ทันตสาธารณสุข) อ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต 
rajda_5@hotmail.com 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
คุณวุฒิทางการศึกษา 
ท.บ.,วท.ม.(ทันตสาธารณสุข), 
อ.ท.(ทันตสาธารณสุข) 


ผศ.ทพญ.อารยา ภิเศก 
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิทางการศึกษา  
ท.บ.   
อ.ท.(ทันตสาธารณสุข)


นางอาทิยา   อาจหาญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ชำนาญการ

aartiy@kku.ac.th
ตำแหน่งทางวิชาการ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี


เอกสารประชาสัมพันธ์