» เอกสารประชาสัมพันธ์

ภารกิจภาควิชาทันตกรรมชุมชน 

          ภาควิชาในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบหลักคือ การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และหลังปริญญา หากพิจารณาการมีส่วนร่วมของภาควิชาต่อสังคมดังนี้ 

1. ระดับประชาชนทั่วไป ภาควิชาทันตกรรมชุมชนได้ดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่ช่วยในการผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายมีแนวคิดและนโยบายที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพ เช่น 

          · การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชนเพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายในโรงเรียนและชุมชนที่เอื้ออำนวยต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก 

          · การเสนอข้อมูลและแผนงานสุขภาพช่องปากต่อชุมชน เพื่อให้ชุมชนรับทราบปัญหาและสาเหตุของปัญหาสุขภาพช่องปาก ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดการกับปัจจัยต่างๆ ในชุมชนที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพช่องปาก 

          · การพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นการกระตุ้นและชี้นำให้ชุมชนเห็นความสำคัญในการดำเนินงานสุขภาพช่องปากในชุมชนด้วยตนเอง 

2. ระดับมหภาค ภาควิชาทันตกรรมชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการดูแลสุขภาพ และด้านทันตแพทยศาสตร์ศึกษา เช่น 

          · บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรในหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

          · บุคลากรได้เข้าร่วมประชุมระดับความคิดเห็นและกำหนดเป้าหมายและนโยบายในงานทันตสาธารณสุขและงานสาธารณสุข ทั้งระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาคและระดับประเทศ 

  •            บุคลากรได้เข้าร่วมเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการต่างๆ ในระดับประเทศ ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนา งานทันตสาธารณสุข เช่น

รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ เป็นประธานชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 และเป็นประธานกรรมการประสานงานความร่วมมือเพื่อสังคมไทยไร้ฟันผุ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ทรงงาน เพื่อศึกษาหาสาเหตุของการเกิดโรคฟันผุในเด็กในพื้นที่ทุรกันดาร และสร้างต้นแบบที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาและกำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี สำหรับการส่งเสริมป้องกันและรักษาฟื้นฟูทันตกรรม โดยรับผิดชอบ 1 พื้นที่จาก 5 พื้นที่ทั่วประเทศ (ปีงบประมาณ 2556-2558), 

อ.ทพญ.ดร.วิไลพร สุตันไชยนนท์ เป็นประธานศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม(ศ.ป.ท.) 

และในตำแหน่งอื่นๆ เช่น คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย, คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุมัติบัตร สาขาทันตสาธารณสุข,  คณะทำงานโครงการผลิตผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตแพทยศาสตร์   

3. ระดับวิชาชีพ ภาควิชามีงานวิจัยด้านทันตสาธาณสุขหลายชิ้น ที่สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่ออ้างอิงและชี้นำสังคมในงานทันตสาธารณสุขได้ โดยมีผลงานตีพิมพ์ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ SCOPUS, ISI และPUBMED มากกว่า 50 เรื่อง 

4. การเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมการวิจัยทางคลินิกและทันตสาธารณสุข  ภาควิชาทันตกรรมชุมชน นำโดยรศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ ได้รับทุนสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมเรื่อง “Clinical, Public Health, and Behavioral Oral Health Research” จาก Fogarty International Center, National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี ระหว่างปีพ.ศ. 2549-2558 เป็นจำนวนเงิน 1.87 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of Washington) ประเทศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการฝึกอบรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีความสามารถในการทำวิจัยด้านทันตแพทยศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถของคณะทันตแพทยศาสตร์ในการจัดการฝึกอบรมและทำวิจัยในสาขาดังกล่าว ซึ่งการจัดการฝึกอบรมนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเป็นอย่างมาก 

 

ข้อมูลเพื่อการติดต่อสอบถาม 

โทรศัพท์  0 4320 2405 ต่อ 45142 , 080 353 6980  โทรสาร 0 4320 2862