» ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ


       ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ ได้รับการก่อตั้งพร้อมการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 โดยวัตถุประสงค์แรกในการก่อตั้งนั้นเพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการเรียน การสอนในการรักษาด้านการบูรณะฟัน และการรักษาคลองรากฟันให้การบริการด้านทันตกรรมในด้านการบูรณะฟัน และรักษาคลองรากฟัน รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้แก่หน่วยงานอื่นในด้านดังกล่าว ต่อมาในปี 2537 ภาควิชาทันตกรรมบูรณะจึงได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่ม อีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาเอนโดดอนต์ จนถึงปัจจุบัน
      เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการเรียนการสอนในการรักษาด้านการบูรณะฟันและการ รักษาคลองรากฟัน เพื่อไม่ให้ฟันนั้นถูกถอนก่อนกำหนด นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังให้การบริการด้านทันตกรรมในด้านการบูรณะฟัน และรักษาคลองรากฟันแก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นหน่วยงานและเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้แก่หน่วยงานอื่นโดย เฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในด้านดังกล่าว นอกจากภาควิชาฯ รับผิดชอบสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว ภาควิชาฯ ยังรับผิดชอบสอนนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ภาควิชามีการเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาเอนโดดอนต์ และขณะนี้ภาควิชาฯ ยังมีแผนการดำเนินงานร่างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ

บุคลากร


รศ.ดร.ทพญ.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล
หัวหน้าภาควิชา
ผลงานเกี่ยวกับการสอน


 
ผศ.ดร.ทพญ.อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต
 
ผศ.ทพญ.กรกมล สุขจิตร
 
ผศ.ทพ.พีรพงศ์ กุประดิษฐ์ 

ผศ.ทพญ.อาภาภรณ์  ภาษาสุข 
 

 
ผศ.ทพ.เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน
 

 
ผศ.ดร.ทพญ.อังสนา ใจแน่น
 


 
อ.ดร.ทพ.สุชาติ วงศ์ขันตี
 


 
ผศ.ทพญ.กุลวรา ธาริยะ
 


 
อ.ดร.ทพญ.จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 
 

ผศ.ทพญ.ปุณยาพร ธัญญะคุปต์ 
 
อ.ดร.ทพ.ณัฐพงษ์ กันตรง 

 
อ.ทพญ.ปิ่นพนา ทัพโยธา 
 


 
ผศ.ทพ.ภาณุพงษ์ จิรเดโชชัย 
 

นางยุวดี   ศรีศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6


รายวิชาที่เปิดสอน