» รายวิชาที่เปิดสอน

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ
รหัสวิชา ภาคต้น อาจารย์ประจำวิชา
553301  OPERATIVE DENTISTRY I  อ.กุลวรา ธาริยะ
553321 OPERATIVE DENTISTRY LABORATORY I อ.สุชาติ วงศ์ขันตี
553 401 ENDODONTIOLOGY I อ.อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต
553421 ENDODONTOLOGY LABORATORY                        รศ.ดร.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล
553431 RESTORATIVE CLINIC I ผศ.กรกมล สุขจิตร
565431 RESTORATIVE CLINIC I ผศ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข
553501 ENDODONTOLOGY II   อ.อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต
553531 RESTORATIVE CLINIC II     ผศ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข
565532 RESTORATIVE CLINIC II     ผศ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข
ภาคปลาย
553303 OPERATIVE DENTISTRY II อ. จันทร์ธิดา ณ ภวภูตานนท์
553324 OPERATIVE DENTISTRY LAB II อ.สุชาติ วงศ์ขันตี