» ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

 

วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
บริการวิชาการทันตแพทยศาสตร์
การบริหารกิจการและทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
สิ่งแวดล้อมที่มีความสุข

พันธกิจ
เป็นเลิศทางวิชาการ
บัณฑิตมีคุณภาพ
บรรยากาศการทำงานมีความสุข  

ประวัติความเป็นมา

      หน่วยงานทันตกรรมจัดฟัน ก่อตั้งขึ้นพร้อมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะได้ก่อตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 97 เล่ม 96 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2522 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตสาขาทันตแพทยศาสตร์ แห่งที่ 4  ถัดจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเริ่มก่อตั้ง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทันตกรรม) ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2527 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษา 6 ปี ต่อเนื่อง ภาควิชา ทันตกรรมจัดฟัน จึงถูกตั้งขึ้นมาภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมๆกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงนิธิภาวี ศรีสุข  เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเป็นท่านแรก

บุคลากร


ผศ.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก 
หัวหน้าภาควิชา
 

รศ.ทพ.มนเทียร   มโนสุดประสิทธิ์ 
อาจารย์พิเศษ

 
 

ผศ.ทพญ.ชุติมาพร  เขียนประสิทธิ์
อาจารย์พิเศษ

 
รศ.ดร.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล 
อาจารย์พิเศษ


 

อ.ดร.ทพ.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์ 

 
อ.ทพญ.อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์ 
 
อ.ทพญ.พุทธิดา วังศรีมงคล(ลาศึกษาต่อ)
 

นางพรรณิภา เฉยไสย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


รายวิชาที่เปิดสอน