» ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

วิสัยทัศน์  (Vision)
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก  เป็นแหล่งวิชาการทางทันตกรรมสำหรับเด็ก  เป็นที่ยอมรับทั้งทางด้านการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  และการบริการวิชาการแก่สังคม  โดยมีบรรยากาศการทำงานที่ดี         

พันธกิจ  (Mission)
1.การจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพ  และจริยธรรมในงานทันตกรรมสำหรับเด็ก
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาของชุมชน 
3. ให้บริการวิชาการทางทันตกรรมสำหรับเด็ก  แก่ประชาชนและทันตบุคลากร
4. จัดบรรยากาศทำงานทางวิชาการร่วมกันอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ 
1.ผลิตทันตบุคลากรที่มีความสามารถในการรักษาผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวมได้ 
2.ผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาทางทันตสุขภาพของประเทศ 
3.ให้บริการวิชาการเกี่ยวกับทันตกรรมสำหรับเด็ก แก่ทันตบุคลากร ให้บริการ 
4.การป้องกันและรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยเด็ก

ประวัติความเป็นมา

      ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กเป็นหนึ่งในหลายสาขาวิชาทางทันตแพทยศาสตร์ที่มีภาระหน้าที่โดยตรงในการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการบำบัดรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยเด็ก  การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรม  และการเผยแพร่ความรู้ทางทันตกรรมสำหรับเด็กแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพของช่องปากของเยาวชนไทยให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคในช่องปาก และมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพช่องปากและการรักษาทางทันตกรรม 
      ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กได้เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 โดยในระยะแรกนั้น ภาควิชาต้องใช้พื้นที่ร่วมกับสาขาวิชาอื่นเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกของนักศึกษา และให้บริการการรักษาผู้ป่วยเด็ก ต่อมาในปี พ.ศ. 2529  เมื่อการก่อสร้างอาคารคลินิกทันตกรรม 2 เสร็จสิ้นลง ภาควิชา ฯ จึงได้ย้ายมาเปิดดำเนินการอยู่ ณ ชั้น 2 ของอาคารคลินิกทันตกรรม 2  และปี พ.ศ. 2541 เมื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดตั้ง โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรมขึ้น บุคลากรส่วนสนับสนุนการเรียนการสอนในคลินิก  จึงถูกโอนไปสังกัดโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม สำหรับงานส่วนการเรียนการสอนอื่นๆ ยังอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาฯ โดยมีสำนักงานของภาควิชาอยู่ที่ชั้น 5 อาคาร B อาคารมหิตลานุสรณ์  คณะทันตแพทยศาสตร์

บุคลากร

ผศ.ทพญ.จินดา เลิศศิริวรกุล
(หัวหน้าภาควิชา)


รศ.ดร.ทพญ.อาภา จันทร์เทวี

 


รศ.ดร.ทพญ.เข็มพร  กิจสหวงศ์

 

รศ.ทพญ.อรอุมา อังวราวงศ์

 

ผศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม

 


อ.ดร.ทพญ.ปฏิมาพร   พึ่งชาญชัยกุล 

 


อ.ทพญ.พรทิพย์  ผจงวิริยาทร

 


อ.ดร.ทพ.ศุภวิชญ์ หมอกมืด

 

 

รายวิชาที่เปิดสอน