» รายวิชาที่เปิดสอนภาควิขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ภาคต้น    
รหัสวิชา อาจารย์ประจำวิชา
552502 DENTAL MANAGEMENT OF CHILD PATIENTS ผศ.อรอุมา อังวราวงศ์
552531 PEDIATRIC DENTISTRY CLINIC I                                  รศ.อาภา จันทร์เทวี
562531 CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY I                              ผศ.ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์
562632 CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY II                             รศ.เข็มพร กิจสหวงศ์
ภาคปลาย
555301 PREVENTIVE DENTISTRY รศ.เข็มพร กิจสหวงศ์
552401 BASIC PEDIATRIC DENTISTRY รศ.อาภา จันทร์เทวี
552422 PEDIATRIC DENTISTRY LABORATORY รศ.อาภา จันทร์เทวี

รายวิชาในหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์

SDT 201  ผู้ช่วยทันตแพทย์           

รายวิชาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ภาคต้น
562 502  การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยเด็ก
562 632  ปฏิบัติการคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2
ภาคปลาย
555 301 ทันตกรรมป้องกัน
562 401  ทันตกรรมสำหรับเด็กขั้นพื้นฐาน
562 421  ปฏิบัติการทันตกรรมสำหรับเด็ก
ตลอดปีการศึกษา
562 531 ปฏิบัติการคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก1

17. หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก  เป็นหลักสูตรแผน ก แบบ ก (2)

17.1    จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า             47   หน่วยกิต

17.2    โครงสร้างหลักสูตร

17.2.1     วิชาบังคับพื้นฐาน                                           9   หน่วยกิต

17.2.2     วิชาบังคับเฉพาะสาขา                                     24   หน่วยกิต

17.2.3     วิทยานิพนธ์                                                 12   หน่วยกิต

17.2.4     วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า                                     2   หน่วยกิต

17.3    รายวิชาในหลักสูตร

     17.3.1 วิชาบังคับพื้นฐาน  9 หน่วยกิต    ดังรายวิชาต่อไปนี้

           563 701     ชีววิทยาช่องปาก 1                                         2(2-0-6)

                               Oral Biology I

           563 702     ชีววิทยาช่องปาก 2                                          1(1-0-3)

                              Oral Biology II

            563 703     ชีวเวชศาสตร์                                                 3(3-0-9)

                              Biomedical Science

           564 711     ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์                  2(2-0-6)

                               Research Methodology in Dentistry

           564 712   ชีวสถิติและการจัดการข้อมูล                               1(0-3-1)

                             Biostatistics and Data Management             

  17.3.2     วิชาบังคับเฉพาะสาขา    24 หน่วยกิต    ดังรายวิชาต่อไปนี้

           561 706  ทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและทันตกรรมจัดฟัน   ระยะแรก1(1-0-1)
                            Preventive and Interceptive Orthodontics                           
          561 741   คลินิกทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและทันตกรรมจัดฟันระยะแรก11(0-3-0)
                            Preventive and Interceptive Orthodontic Clinic I
          562 701   พฤติกรรมศาสตร์และการจัดการผู้ป่วย                  1(1-0-1)
                            Behavioral Science and Patient Management
          562 702   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปากสำหรับเด็กและวัยรุ่น1   (1-0-1)
                            Oral Health Promotion and Prevention of Oral Diseasesfor Children and Adolescents
          562 703     ทันตกรรมขั้นสูงสำหรับเด็ก                                  1(1-0-1)
                          Advanced Pediatric Dentistry 
          562 704     การจัดการทางทันตกรรมสำหรับเด็กพิเศษและโรคทางระบบ 1(1-0-1)
                           Dental Management for Special and Medically Compromised Children
          562 705     ทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและทันตกรรมจัดฟันระยะแรก1  (1-0-3)                                                  Preventive and Interceptive Orthodontics
          562 821     คลินิกทันตกรรมขั้นสูงสำหรับเด็ก 1                       3(0-9-0)
                          Advanced Pediatric Dental Clinic I                        
         562 822     คลินิกทันตกรรมขั้นสูงสำหรับเด็ก 2                       3(0-9-0)
                          Advanced Pediatric Dental Clinic II

            562 823     คลินิกทันตกรรมขั้นสูงสำหรับเด็ก 3                        3(0-9-0)

                               Advanced Pediatric Dental Clinic III

            562 824     คลินิกทันตกรรมขั้นสูงสำหรับเด็ก 4                         3(0-9-0)

                               Advanced Pediatric Dental Clinic IV

            562 891      สัมมนาทางทันตกรรมขั้นสูงสำหรับเด็ก 1                 1(1-0-2)

                              Seminar in Advanced Pediatric Dentistry I

            562 892      สัมมนาทางทันตกรรมขั้นสูงสำหรับเด็ก 2                 1(1-0-2)

                               Seminar in Advanced Pediatric Dentistry II

             562 893      สัมมนาทางทันตกรรมขั้นสูงสำหรับเด็ก 3                 1(1-0-2)

                               Seminar in Advanced Pediatric Dentistry III

             562 894      สัมมนาทางทันตกรรมขั้นสูงสำหรับเด็ก 4                 1(1-0-2)

                              Seminar in Advanced Pediatric Dentistry IV

    1. 17.3.3     วิทยานิพนธ์

               562 899   วิทยานิพนธ์                                                     12   หน่วยกิต

                                                      Thesis

  17.3.4     วิชาเลือก

        นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ต้องเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิ

              551 704     การถ่ายภาพทางทันตกรรม                                 1(1-0-3)

                               Dental Photography                  

               566 702     เลเซอร์ในทางทันตกรรม                                    1(1-0-3)

                               Lasers in Dentistry

             567 701     ระบบบดเคี้ยวและการสบฟัน                               1(1-0-3)

                               Masticatory System and Occlusion

             569 701    รังสีวิทยาขั้นสูง                                                1(1-0-3)

                               Advanced Radiology

หรือรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานประจำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็กมีความเห็นชอบให้เลือกเรียนได้

         17.4    คำอธิบายระบบรหัสวิชา

                    รหัสวิชากำหนดเป็นระบบตัวเลข 6 หลัก ดังนี้

         17.4.1     ความหมายของตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง คณะและภาควิชาที่เปิดสอนวิชานั้น

 คณะทันตแพทยศาสตร์จะมีรหัสตั้งแต่ 550-569 ภาควิชาต่างๆ ของคณะที่กล่าวอ้างอิงในหลักสูตรนี้ ได้แก่

                                    551     เป็นวิชาที่ทุกภาควิชารับผิดชอบร่วมกัน

                                    561     ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

                                    562     ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

                                    563     ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

                                    564     ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

                                    565     ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ

                                    566     ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร

                     567     ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

                                    568     ภาควิชาปริทันตวิทยา

                                    569     ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก

    17.4.2     ตัวเลขตัวที่ 4 ถึง 6  เฉพาะของภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มีความหมายดังนี้

          17.4.2.1   ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึงระดับชั้นปีของนักศึกษาที่ลงทะเบียน หาก

 เป็นเลข 7 หรือ 8 หมายถึงระดับบัณฑิตศึกษา

          17.4.2.2     ตัวเลขตัวที่ 5 หมายถึง การจำแนกหมวดย่อยดังนี้

                                                        0      แสดงหมวดวิชาบรรยาย

                                                        9      แสดงหมวดวิชาสัมมนา

                                                        2      แสดงหมวดวิชาปฏิบัติการทางทันตกรรมสำหรับเด็ก

                                                        3      แสดงหมวดวิชาปฏิบัติการด้านกุมารเวชศาสตร์

                                                        4      แสดงหมวดวิชาปฏิบัติการด้านวิสัญญี

                                                        5      แสดงหมวดวิชาปฏิบัติการด้านทันตกรรมจัดฟัน

                                    17.4.2.3     ตัวเลขตัวที่ 6 หมายถึง ลำดับที่ของวิชาในหมวดนั้น ๆ

17.4            แผนการศึกษา

ปีที่ 1

                    ภาคการศึกษาที่ 1

                    562 701     พฤติกรรมศาสตร์และการจัดการผู้ป่วย                           1(1-0-1)

                                        Behavioral Science and Patient Management

                    562 702     การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปาก

                                        สำหรับเด็กและวัยรุ่น                                                 1(1-0-1)

                                        Oral Health Promotion and Prevention of Oral Diseases

                                        for Children and Adolescents

                    562 703     ทันตกรรมขั้นสูงสำหรับเด็ก                                          1(1-0-1)

                                        Advanced Pediatric Dentistry

                    562 721     คลินิกทันตกรรมขั้นสูงสำหรับเด็ก 1                               3(0-9-0)

                                        Advanced Pediatric Dental Clinic I

                    562 791   สัมมนาทางทันตกรรมสำหรับเด็ก 1                                1(1-0-2)

                                       Seminar in Advanced Pediatric Dentistry I

                    563 701     ชีววิทยาช่องปาก 1                                                    2(2-0-6)

                                        Oral Biology I

                    564 711     ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์                              2(2-0-6)

                                        Research Methodology in Dentistry

                    xxx xxx     วิชาเลือก   1

                                 Elective

                      รวม                        12           หน่วยกิต

                    ภาคการศึกษาที่  2                                                          

        561 706     ทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและทันตกรรมจัดฟันระยะแรก           1(1-0-1)

                         Preventive and Interceptive Orthodontics

        561 741     คลินิกทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกัน และทันตกรรมจัดฟันระยะแรก 11(0-3-0)


Preventive and Interceptive Orthodontic Clinic I

         562 704     การจัดการทางทันตกรรมสำหรับเด็กพิเศษและโรคทางระบบ          1(1-0-1)

                        Dental Management for Special and Medically Compromised Children

         562 705     ทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและทันตกรรมจัดฟันระยะแรก 1(1-0-3)                                                                                                                              Preventive and Interceptive Orthodontics

        562 731    การปฏิบัติงานด้านกุมารเวชศาสตร์                                      1(0-3-0)

                         Pediatric Practice

        562 723     คลินิกทันตกรรมขั้นสูงสำหรับเด็ก 2                                  3(0-9-0)

                         Advanced Pediatric Dental Clinic II

       562 792     สัมมนาทางทันตกรรมสำหรับเด็ก 2                                   1(1-0-2)

                         Seminar in Advanced Pediatric Dentistry II

        563 702     ชีววิทยาช่องปาก 2                                                       1(1-0-3)

                          Oral Biology II

      xxx xxx     วิชาเลือก1

                         Elective

                       รวม                        11           หน่วยกิต

 

ปีที่ 2

                    ภาคการศึกษาที่ 1           

                    562 823     คลินิกทันตกรรมขั้นสูงสำหรับเด็ก 3              3(0-9-0)

                                        Advanced Pediatric Dental Clinic III

                    562 893     สัมมนาทางทันตกรรมขั้นสูงสำหรับเด็ก 3        1(1-0-2)

                                        Seminar in Advanced Pediatric Dentistry III

                    562 899     วิทยานิพนธ์    4

                                        Thesis

                    563 703     ชีวเวชศาสตร์                                         3(3-0-9)

                                        Biomedical Science

                    564 712     ชีวสถิติและการจัดการข้อมูล                       1(0-3-1)

                                        Biostatistics and Data Management

                               รวม                        12           หน่วยกิต

              ภาคการศึกษาที่  2                                                          

                    562 824     คลินิกทันตกรรมขั้นสูงสำหรับเด็ก 4             3(0-9-0)

                                        Advanced Pediatric Dental Clinic IV

                    562 894     สัมมนาทางทันตกรรมขั้นสูงสำหรับเด็ก 4         1(1-0-2)

                                        Seminar in Advanced Pediatric Dentistry VI

                    562 899     วิทยานิพนธ์  8

                                        Thesis

                   รวม                        12           หน่วยกิต