» ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร

 

วิสัยทัศน์
ภาควิชาจะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา การบริการ และงานวิจัย ในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พันธกิจ
มุ่งมั่นสร้างสรรค์บัณฑิต พิชิตใจผู้ใช้บริการ พัฒนางานต่อเนื่อง ฟูเฟื่องเรื่องวิจัย


ประวัติความเป็นมา

    พ.ศ.2522 ได้มีโครงการจัดตั้งหลักสูตรคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้น โดยงานสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาพยาธิศัลยวิทยาช่องปาก ซึ่งรับผิดชอบสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาพยาธิวิทยาช่องปาก,สาขาตรวจพิเคราะห์,สาขาทันตรังสีวิทยา และสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก จำนวนเนื้อหาวิชาและจำนวนหน่วยกิต จัดเตรียมไว้สำหรับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาทันตกรรม
      พ.ศ.2526 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จึงมีการขยายเนื้อหาวิชาและจำนวนหน่วยกิต แต่ยังใช้ชื่อภาควิชาเป็นภาควิชาพยาธิศัลยวิทยาช่องปากเช่นเดิม
      พ.ศ.2527-2532 ได้มีโครงการจัดตั้งภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปาก ภาควิชาตรวจพิเคราะห์และภาควิชาทันตรังสี และแยกออกจากสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก
      พ.ศ.2533 ได้มีการก่อตั้งภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร เพื่อจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลซึ่งเป็นสาขาหลักทางทันตแพทยศาสตร์สากล 
วัตถุประสงค์ 
     1 พัฒนาและจัดการเรียนการสอนงานทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า
สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ให้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษา การรักษา ฟื้นฟูสภาพ และส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วย รวมทั้งปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรม
     2 จัดการเรียนการสอนในระดับหลังปริญญา เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาและผลิตทันตแพทย์
เป็นผู้ชำนาญการในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตามหลักสูตรทันตแพทยสภา
     3 พัฒนางานด้านการวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในงานสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล-
โลเฟเชียล เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน และด้านการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
    4 สร้างชุมชนวิชาการโดยเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างวิชาการด้านศัลย
ศาสตร์ช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บุคลากรภาควิชา


ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์ 
หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร.ทพญ.ศจี สัตยุตม์ 

ผศ.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์


ผศ.ทพญ.อังคณา คลังทอง

ผศ.ทพญ.สุภาพร คงสมบูรณ์ 

ผศ.ทพญ.เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล 

อ.ดร.นพ.พ.สุทิน จินาพรธรรม 

อ.ทพ.ธีรัตต์ เจิ่งประภากร 


อ.ทพญ.สุปรียา ต้นพลีรัตน์

อ.ทพ.อมรเทพ มั่งมี


อ.ทพญ.เพ็ญศิริ แสนทวีสุข (ลาศึกษาต่อ)

นางสาวมยุรี สุทธิวงษ์วัฒนา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ


รายวิชาที่เปิดสอน