» รายวิชาที่เปิดสอน

ภาควิชารับผิดชอบการเรียนการสอนดังนี้
• รายวิชาที่รับผิดชอบจำนวน 15 รายวิชา จำนวน 23 หน่วยกิต
• รายวิชาร่วมสอนจำนวน 21 รายวิชา จำนวน 35 หน่วยกิต

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับปริญญาตรี
รายวิชาบรรยาย ประกอบด้วย
566 301 ศัลยศาสตร์ทั่วไปสำหรับทันตแพทย์ 2 หน่วยกิต
General Surgery for Dentists
566 401 วิชาการถอนฟัน 2 หน่วยกิต
Exodontia 
566 404 ศัลยศาสตร์ช่องปากขั้นพื้นฐาน 2 หน่วยกิต 
Basic Oral Surgery
566 501 การผ่าตัดเล็กในช่องปาก 2 หน่วยกิต
Minor Oral Surgery
566 502 การแก้ไขกระดูกขากรรไกรหัก 2 หน่วยกิต
Fractured Jaw Management
566 541 ทันตกรรมโรงพยาบาลเบื้องต้น 1 หน่วยกิต 
Basic Hospital Dentistry
566 601 ศัลยศาสตร์ช่องปากประยุกต์ 1 หน่วยกิต
Applied Oral Surgery

รายวิชาคลินิก ประกอบด้วย
566 431 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 2 หน่วยกิต
Oral Surgery Clinic I
566 532 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2 2 หน่วยกิต 
Oral Surgery Clinic II

566 633 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3 2 หน่วยกิต
Oral Surgery Clinic III

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
รายวิชาบรรยาย ประกอบด้วย
566 701 ทันตกรรมรากเทียม 1 หน่วยกิต
Dental Implantology
566 702 เลเซอร์ทางทันตกรรม 1 หน่วยกิต
Lasers in Dentistry
566 704 ปฏิบัติการเลเซอร์ทางทันตกรรม 1 หน่วยกิต
Lasers in Dentistry Laboratory 
566 703 Advanced hospital Dentistry 1 หน่วยกิต

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์
ศัลยศาสตร์ช่องปากสำหรับนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต

รายวิชาร่วมสอน 
ระดับปริญญาตรี
รายวิชาบรรยาย ประกอบด้วย
551 504 ระเบียบวิธีการวิจัยทางทันตกรรม 2 หน่วยกิต
Dental Research Methodology
551 691 โครงการวิจัยทางทันตกรรม 2 หน่วยกิต
Dental Research Project
552 641 ทันตกรรมโรงพยาบาล 4 หน่วยกิต
Hospital Dentistry
552 691 สัมมนาคลินิก 1 หน่วยกิต
Clinical Seminar 
567 609 นวตกรรมทางทันตกรรม 2 หน่วยกิต
Dental innovative
569 703 การวินิจฉัยโรคช่องปากและ 
เภสัชวิทยาทันตกรรม 1 2 หน่วยกิต 
Oral diagnosis & Dental pharmacology

 


รายวิชาคลินิก / Lab ประกอบด้วย
552 321 ปฏิบัติการปรีคลินิก 1 1 หน่วยกิต 
Preclinical Practice I 
552 322 ปฏิบัติการปรีคลินิก 2 1 หน่วยกิต
Preclinical Practice II
552 331 คลินิกทันตกรรมป้องกัน 1 หน่วยกิต
Preventive Clinic 
552 632 ปฏิบัติการทางคลินิกทันตกรรมแบบผสมผสาน 5 หน่วยกิต
Integrated Clinical Practice
552 633 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 4 หน่วยกิต
Comprehensive Dental Clinic

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
564 711 ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 2 หน่วยกิต
Dental research Dentistry
562 701 พฤติกรรมศาสตร์และการจัดการผู้ป่วย 1 หน่วยกิต
563 701 ชีววิทยาช่องปาก 1
Oral biology I
565 791 สัมมนาเอนโดดอนต์ 1 หน่วยกิต
567 761 Maxillofacial Prostheses 1 หน่วยกิต 
569 701 รังสีวิทยาชั้นสูง 1 หน่วยกิต
Advanced radiology

ระดับปริญญาโท
561 715 ออโรเฟเชียลเคลฟและการรักษา 1 หน่วยกิต 
561 811 ทันตกรรมจัดฟันเชิงศัลยกรรม 1 หน่วยกิต 
Surgical Orthodontics 
567 851 Gerontology and Geriatric Dentistry 1 หน่วยกิต
567 861 Maxillofacial Prostheses 1 หน่วยกิต

รหัสวิชา ภาคต้น อาจารย์ประจำวิชา
554401  MINOR ORAL SURGERY    ผศ.อังคณา คลังทอง
554402 HOSPITAL DENTISTRY II ผศ.สุทิน จินาพรธรรม
554431 ORAL SURGERY CLINIC I  ผศ.อังคณา คลังทอง
554301 GENERAL SURGERY FOR DENTAL STUDENTS ผศ.เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร
555311 PRECLINICAL PRACTICE I  ผศ.เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร
554501 OPERATIVE ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY II ผศ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์
554531 ORAL SURGERY CLINIC II รศ.ศจี สัตยุตม์
  ภาคปลาย    
554303 BASIC ORAL SURGERY ผศ.สัญญา เรืองสิทธิ์
554314 HOSPITAL DENTISTRY I ผศ.เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร
554403 OPERATIVE ORAL AND MAX SURG I ผศ.สัญญา เรืองสิทธิ์
555302 DENTAL CLINIC ADMINISTRATION                                 ผศ.เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร