» ภาควิชาปริทันตวิทยา

วิสัยทัศน์  (Vision)
ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัยด้านปริทันตวิทยา และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

พันธกิจ  (Mission)
มีการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานทุกระดับมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับให้บริการวิชาการแก่สังคม ด้านวิชาการ และบริการสุขภาพ


ที่ตั้ง     
เลขที่ 123 หมู่ 16  ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40002 
โทรศัพท์/โทรสาร 043 - 348152  โทรศัพท์ภายใน 11151,11155  และ11196
Email Address : dtperio.ac.thประวัติความเป็นมา 
ภาควิชาปริทันตวิทยาเป็นส่วนหนึ่งใน 9 ภาควิชา ที่สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ก่อตั้งเมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2522    ในระยะแรกมีศาสตราจารย์อิศระ ยุกตะนันทน์ ซึ่งเป็นคณบดีท่านแรกของคณะฯ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทน หัวหน้าภาควิชาปริทันตวิทยา และมีอาจารย์ทันตแพทย์อรุณ ทีรฆพงศ์ เป็นอาจารย์ในภาควิชาฯ ในระยะนั้นภาควิชาฯได้รับความกรุณาจากอาจารย์พิเศษหลายท่านจากกรุงเทพฯ ที่ได้เสียสละเวาลามาช่วยสอนพิเศษ เกี่ยวกับวิชาปริทันตวิทยา อาทิเช่น รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ผุสดี ยศเนืองนิตย์           รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ หาญณรงค์  ลำไย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ สิทธิพร   เทพบรรเทิง เป็นต้น 
ในระยะต่อมาภาควิชาฯ เปิดรับอาจารย์มากขึ้นโดยมีอาจารย์ทันตแพทย์หญิงดวงพร  จิรวิบูลย์ อาจารย์ทันตแพทย์ วิวัฒน์  พึงประเสริฐ  อาจารย์ทันตแพทย์หญิงอาภา  จันทร์เทวีอาจารย์ทันตแพทย์ นพดล  เจือเจริญวสุชัย    และอาจารย์ท่านอื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบันภาควิชาฯ มีอาจารย์ทั้งสิ้น  11 ท่าน โดยเป็นอาจารย์ที่จบระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  5  ท่าน  ปริญญาโท 3 ท่าน  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ท่าน      มีอาจารย์ที่กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  2 ท่าน 

ในปีการศึกษา 2536 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาปริทันตวิทยา  แต่ในปีการศึกษา 2538 ได้ปิดรับนักศึกษาชั่วคราวเนื่องจากไม่มีความพร้อมในด้านบุคลากร  ต่อมาในปีการศึกษา 2543 ได้ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาปริทันตวิทยาใหม่ เพื่อเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2544 
ปีการศึกษา 2544 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา และมีโครงการที่จะเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาเอก หรือผู้เชี่ยวชาญ และหลักสูตรนานาชาติสำหรับ   นักศึกษาระดับบัณฑิตจากประเทศใกล้เคียง เพื่อพัฒนางานในสาขาปริทันตศาสตร์ต่อไป  วัตถุประสงค์ของการตั้งภาควิชาปริทันตวิทยา คือ

  1. สอนนักศึกษาระดับปริญญาและหลังปริญญาในสาขาปริทันตวิทยาทั้งด้านทฤษฎี และการปฏิบัติการทางคลินิกให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์  ซึ่งเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งในด้านทันตสา-ธารณสุขของประเทศเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อแก้ปัญหาโรคปริทันต์
  2. เป็นแหล่งวิชาการให้บริการแก่บุคลากรต่าง ๆ ในด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บุคลากร

รศ.ดร.ทพญ.แสงโสม ประจะเนย์ (หัวหน้าภาควิชา)

- ทบ.
- วท.ม. (ปริทันตวิทยา)
- อนุมัติบัตร (ปริทันตวิทยา)
- Doctor of King,s College London Philosophy in Pre-Clinical Dentistry Research
(Periodontology and Tissue Engineering) 
email: sanpra@.kku.ac.th

   

รศ.ทพ.อรุณ  ทีรฆพงศ์
-ทบ.
- Cer.in Periodontology
- MS. (Periodontology)
-อนุมัติบัตร (ปริทันตวิทยา)
email: Aroontee@yahoo.com
 

รศ.ดร.ทพญ. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ
- ทบ.
- Cer.in Periodontology
- D.M.Sc. (Oral Biology)
- Diplomate of the American Board of Periodontology
-อนุมัติบัตร (ปริทันตวิทยา)
email: nawarat @kku.ac.th 
 

ผศ.ทพญ.วราภรณ์   สุวรรณรงค์
- ทบ.
- วท.ม. (ปริทันตวิทยา)
- อนุมัติบัตร (ปริทันตวิทยา)
email: warsuw@kku.ac.th
ผศ.ดร.ทพญ.ดุษฎี หอมดี
- ทบ.
- Doctor of Philosophy in Dental Science (ปริทันตวิทยา)
email: nootdoosadee@hotmail.com
 

ผศ.ทพญ.อังคณา แสงปัญญา
- ทบ.
- วท.ม. (ทันตกรรมทั่วไป)
email: wangkh@kku.ac.th
 
 
อ.ทพญ. กมลชนก ตั้งวานิชกพงษ์
- ทบ.
email: monmonkto26@gmail.com
 

 

นางสมร แสงชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

เอกสารประชาสัมพันธ์