» ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

วิสัยทัศน์ 
เป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และบริการด้านชีววิทยาช่องปาก 
พันธกิจ

  • ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านชีววิทยาช่องปาก เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการประยุกต์ใช้ในคลินิก
  • ผลิต และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับประเทศและนานาชาติ

ประวัติความเป็นมา
     ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พุทธศักราช 2522  โดย รองศาสตราจารย์ สมนึก  พูนทรัพย์ คณบดีในสมัยนั้น ต่อมาในปีพุทธศักราช 2523 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก  จำนวน 30 คน  โดยรับนักศึกษาจากส่วนกลาง และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเบื้องต้นจัดการเรียนการสอนที่อาคารเรียนของคณะแพทยศาสตร์ (คณะสาธารณสุขในปัจจุบัน) และคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว จนกระทั่งเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2527 ได้ย้ายสำนักงานคณบดีและสถานที่เรียนมาอยู่ที่อาคารเรียนรวมสี่คณะในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ต่อมาในปีพุทธศักราช 2533 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งมี รศ.ทพ.ดร.ประทีป พันธุมวนิช เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ ในขณะนั้น  และในปีพุทธศักราช 2551 ภาควิชาฯ ได้ร่วมก่อตั้งคลินิกบำบัดความเจ็บปวดที่ใบหน้าและช่องปาก โดยมี ผศ.ทพ.ดร.ฑีฆายุ  พลางกูร จอร์นส  เป็นผู้ดูแล  ปัจจุบันภาควิชาฯ ตั้งอยู่ที่ชั้น 8  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับชีววิทยาในช่องปากให้แก่นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานชีววิทยาในช่องปาก  เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า วิจัยทางด้านชีววิทยาในช่องปาก ซึ่งปัจจุบันมี  รศ.ทพญ.ดร.อาริยา  รัตนทองคำ  เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ มีคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ จำนวน 5 ท่าน และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน  ดังต่อไปนี้
 


รศ.ดร.ทพ. จรินทร์ ปภังกรกิจ 
(หัวหน้าภาควิชา)

ตำแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ  
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy (Oral Biology) 
ผลงานวิชาก


รศ.ดร.ทพญ.สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา
ตำแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ  
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
Master and Doctor of Public Health 
 

าร 

รศ.ดร.ทพญ.อาริยา รัตนทองคำ
ตำแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ  
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การพัฒนาเภสัชพัฒน์

 

ผศ.ดร.ทพ.สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ  
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมีทางการแพทย์)
Master of Science (Oral biology)
Doctor of Philosophy (Microbiology and Immunology)
ผลงานวิชาการ


ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ  
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
Master of Science (Oral Biology)
Doctor of Science (Orofacial Pain) 
ผลงานวิชาการ


ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ  
ผลงานวิชาการ
 

อ.ทพญ.สวิตา  คิ้มสุขศรี 
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์
คุณวุฒิ
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ประสาทวิทยาศาสตร์) 
ผลงานวิชาการ
 
 
นางยมนา วงศ์นาค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งทางวิชาการ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

 ปฏิทินกิจกรรม

Social Network