» ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก

ประวัติความเป็นมา
ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยภายในภาควิชาฯ จะประกอบด้วยสาขาย่อย 3 สาขา ดังนี้ คือ 

1. เวชศาสตร์ช่องปาก (Oral medicine) 
2. รังสีวิทยาช่องปาก กระดูกขากรรไกร และใบหน้า (Oral and maxillofacial radiology) 
3. พยาธิวิทยาช่องปาก (Oral pathology) 
ซึ่งแต่เดิมนั้น ทั้ง 3 สาขาวิชานี้ ได้ถูกรวมอยู่ในภาควิชาพยาธิศัลยวิทยาช่องปาก เนื่องจากเมื่อ แรกเริ่มก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น หลักสูตรของคณะเป็นหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทันตกรรม) ซึ่งมีระยะเวลาของหลักสูตรเป็น 4 ปี ดังนั้น เนื้อหาและรายละเอียดของบางสาขาวิชาจะถูกตัดทอนออกเพื่อให้เหมาะสมกับหน่วยกิต และระยะเวลาต่อมาคณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนหลักสูตรมาเป็นทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปีต่อเนื่อง จึงทำให้ต้องเพิ่มเนื้อหาและหน่วย  กิตของแต่ละสาขาวิชาให้มากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับหลักสูตรและมาตรฐานของการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

การดำเนินงาน-บริหารจัดการของภาควิชา 

1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากและการจัดการโรคช่องปากแบบ
บูรณาการทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

2.บริการวิชาการด้านวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากแบบบูรณาการ โดยให้บริการทางเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตรังสี และพยาธิวิทยาช่องปาก 

3.วิจัยด้านวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากโดยบูรณาการกับสหสาขาวิชา 

4.เผยแพร่ผลงานวิชาการโดยการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการและตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ
 

 

บุคลากร


รศ.ทพญ.เพ็ญศรี โพธิภักดี 
(หัวหน้าภาควิชา)
 

ศ.ดร.ทพญ.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 
 

ศ.ดร.ทพญ.สุวดี โฆษิตบวรชัย
 

รศ.ดร.ทพ.พลธรรม ไชยฤทธิ์ 
 

รศ.ดร.ทพ.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง 

 

รศ.ทพญ.มุขดา ศิริเทพทวี 
 

ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ 
 

ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
 

ผศ.ดร.ทพ.ภิภพ สุทธิประภาภรณ์ 
 

ผศ.ทพญ.วิไลรัตน์ สฤษฎีชัยกุล
 

 

นางสาวโดมสุดา โปร่งมณี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป