» ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์วิสัยทัศน์  (Vision)
          ภาควิชาเป็นศูนย์กลางการศึกษา การบริการทางวิชาการและการวิจัยในสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พันธกิจ  (Mission)
          จัดการศึกษาสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน
ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง     
ชั้น 4 อาคารมหิตลานุสรณ์  อาคาร B  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40002 
โทรศัพท์  0-4320-2405   ต่อ 1145 , 1146     โทรสาร 0-4320-2862   


ประวัติความเป็นมา 
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2522 พร้อมการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์     หน้าที่หลักคือจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในองค์ความรู้เกี่ยวกับงานทันตกรรมประดิษฐ์ อันได้แก่ การทำฟันปลอมประเภทต่างๆ รวมถึงทันตวัสดุ  ทันตวิภาคศาสตร์ และงานทันตกรรมบดเคี้ยว เป็นต้น ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับภาคปฏิบัตินักศึกษาได้รับการฝึกทั้งในห้องปฏิบัติการและในคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ และทันตกรรมบดเคี้ยว นอกจากนี้ภาควิชายังได้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
3.หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ภาควิชายังให้การบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย            บางส่วนในคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ และทันตกรรมบดเคี้ยว รวมถึงผู้ป่วยที่จำเป็นต้องทำสิ่งประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร และผู้ป่วยที่ต้องการรับการรักษาด้วยการฝังรากเทียมเพื่อการใส่ฟันปลอมชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกคณะ 

วัตถุประสงค์ของการตั้งภาควิชา คือ
1. จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ และสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว   โดยเน้นด้านทฤษฎี และการปฏิบัติการ ซึ่งมีทั้งในห้องปฏิบัติการและในคลินิก
2. ให้บริการรักษาผู้ป่วยสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ และสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว ซึ่งเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งในด้านทันตสาธารณสุขของประเทศ
3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า วิจัย ในสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ และสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว
4. เป็นแหล่งวิชาการให้บริการแก่บุคลากรต่าง ๆ ในด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บุคลากร


ผศ.ทพ.วัชรินทร์ หอวิจิตร
(หัวหน้าภาควิชา)


รศ.ดร.ทพ.นิวัตร จันทร์เทวี

 

รศ.ทพ.ดนัย  ยอดสุวรรณ
 

อ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์

ผศ.ดร.ทพญ. ดาราพร แซ่ลี้


ผศ.ดร.ทพญ.สุวดี เอื้ออรัญโชติ
 

ผศ.ดร.ทพญ.สุคนธ์ทิพย์  อาวัชนาการ
 

ผศ.ดร.ทพญ.ธิดารัตน์ อังวราวงศ์ 
 

ผศ.ทพ.วิสิทธิ์ สาครตานันท์
 

ผศ.ทพญ.พิศเพลิน ชนาเทพาพร
 

อ.ทพ.ธีรพันธ์ สอสกุล 
 


อ.ทพญ.ตุลารัตน์ สุขโท 

อ.ทพ.อรรถสิทธิ์ บุญบานเย็น 


อ.ทพ.พิธิวัต เอื้อสุวรรณ


อ.ทพญ.เกติสุภา สุวรรณอาภา