» HOTLINE สายตรงคณบดี

ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 


รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

waranuch@kku.ac.th

โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำ (Subject) หรือร้องเรียน
ให้เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสารปฏิทินกิจกรรม

Social Network