» ฝ่ายการศึกษา

ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา


ผศ.ทพญ.กุลวรา ธาริยะ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

การแบ่งส่วนการบริหาร
งานบริการการศึกษา

นางกชพรรณ มณีกานนท์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานการศึกษา

แบ่งส่วนบริหารงานดังนี้