» ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.ทพญ.จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

การแบ่งส่วนการบริหาร
งานบริการการศึกษา

นางกชพรรณ มณีกานนท์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา

แบ่งส่วนบริหารงานดังนี้