» ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนสัมพันธ์

ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

ผศ.ทพญ.กุลวรา ธาริยะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

การแบ่งส่วนราชการ

หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
นางสาวจิรภา วรรณคำ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วย
นางประทุมมา ทาแดง
นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
หัวหน้าหน่วย