» ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์


ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
   
การแบ่งส่วนราชการ  
หน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  
 
นางกิติพร ไชโยกุล 
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
และหัวหน้าหน่วยวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา   

 

นางขวัญทิมา อัจฉริยาการุณ
      นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข.

   กองบริหารงานวิจัย มข.

   กองวิเทศสัมพันธ์ มข.

         การบริหารจัดการทุนวิจัยกับแหล่งทุนภายนอกต่างประเทศ

หลักเกณฑ์ / ประกาศ

หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2560 (ประกาศ มข. ฉบับที่ 2279/2560) NEW...

การให้บริการ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  NEW...

หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประกาศ มข. ฉบับที่ 203/2561)

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนอุดหนุนเพื่อการดำเนินการโครงการวิจัยและหรือบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน (ประกาศ มข. ฉบับที่ 1215/2553)  NEW...

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัย จากการให้บริการวิชาการและการวิจัย (ประกาศ มข. ฉบับที่ 1755/2559)  NEW...

การขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน ภายนอก และบริการวิชาการ  NEW...

คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ  สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข.

หลักเกณฑ์การขอเงินกองทุนพัฒนาฯ สำหรับอาจารย์ (ประกาศ คณะฯ ฉบับที่ 17/2561)

หลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้เงินกองทุนพัฒนาฯสำหรับทันตแพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุน(ประกาศ คณะฯ ฉบับที่ 18/2561)

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาโครงการวิจัยทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประกาศ มข. ฉบับที่ 2074/2561)

แนวปฏิบัติการให้บริการของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก (ประกาศ คณะฯ ฉบับที่  44/2561)

กองทุนวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น (ประกาศ มข. ฉบับที่ 1887/2561)

หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาและฝึกอบรม งบประมาณเงินรายได้ (ประกาศ มข. ฉบับที่ 617/2560)

หลักเกณฑ์การขอใช้เงินกองทุนเงินรายได้จากการชดใช้เงินของผู้ผิดสัญญา (ประกาศ มข. ฉบับที่ 773/2557)

หลักเกณฑ์การให้ทุนนำเสนอผลงานฯ ประชุมวิชาการนานาชาติ  (มข.) (ประกาศ มข. ฉบับที่ 2531/2561)

publication_clinic_มข. (ประกาศ มข. ฉบับที่ 1564/2558)

หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2559 (ประกาศ มข. ฉบับที่ 405/2559)

อัตราค่าบริการของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก(ประกาศ มข. ฉบับที่ 1566/2561)

อัตราค่าบริการของห้องปฏิบัติการวิจัย (ประกาศ มข. ฉบับที่ 1565/2561)

ครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม และวิจัยระดับนานาชาติในเขตทวีปเอเชีย ประจำปีงบประมาณ 2562

พ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2558

พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542

เอกสารที่นักวิจัยจะต้องเตรียมเพื่อประกอบการยื่นขอทุนวิจัย กรณีมีการใช้พืชในการศึกษา ทดลอง วิจัย  โดยไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์

แบบฟอร์ม

แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการ  NEW...

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน NEW...

เอกสารประกอบการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ดาวน์โหลด)  NEW...

คำร้องขอใช้เงินกองทุนเงินรายได้จากการชดใช้เงินของผู้ผิดสัญญาฯ (ประกาศ 773/2557)

แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาทันตแพทย์ และสายสนับสนุน(ประกาศ 18/2561)

แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาอาจารย์ (ประกาศ 17/2561)

บบขอใช้เงินโครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม และวิจัยระดับนานาชาติในเขตทวีปเอเชีย 

แบบขอทุนศึกษาต่องบประมาณเงินรายได้ (ประกาศ 617/2560)

แบบขอรับทุนเสนอผลงานวิจัย (มข.) (ประกาศ 2531/2561)

บบเสนอโครงการวิจัย ขอทุนกองทุนวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ (ประกาศ 1887-2561)

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการวิจัย กองทุนวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ (ประกาศ 1887-2561)

แบบ-มข.ว-5 (2) ตีพิมพ์ มข.(ประกาศ 405/2559)

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน-บก111 (1)  (ประกาศ 405/2559)

ใบสำคัญ (2) (ประกาศ 405/2559)

ใบ request(ปรับปรุงใหม่) ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก

แบบแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืช