» ฝ่ายยุทธศาสตร์


อ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

อ.ดร.ทพ.ศุภวิชญ์ หมอกมืด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

   
   

นางยุวดี อุปนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

 


นางสมพิศ นามเปือย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ)

 

แบ่งการส่วนการบริหาร :