» ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

อ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

รศ.ดร.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ


นางยุวดี อุปนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ

 


นางสมพิศ นามเปือย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้าหน่วย)

 

แบ่งการส่วนการบริหาร :