» ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

ผศ.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

ผศ.ดร.ทพญ.อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

แบ่งการบริหารดังนี้

- งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม
- งานบริการรักษาพยาบาล
- งานส่งเสริมการบริการ