» ฝ่ายบริหาร

ผศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

การแบ่งส่วนการบริหาร

งานบริหาร

งานคลังและพัสดุ

 

 

นางอุไร คำสวาท
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

 หน่วยสารบรรณ

 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 หน่วยทรัพยากรบุคคล

 หน่วยซ่อมบำรุง

 หน่วยการเงินและบัญชี

 หน่วยพัสดุ

 หน่วยสื่อสารองค์กร