» ฝ่ายบริหาร


ผศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


ผศ.ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร


นางรจนา พุทธิมา
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหาร


นางอุไร คำสวาท
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ


นางยุพิน บุญนาดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยสารบรรณ


นางสาวไอรฎา แพงมา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
 

 
นางประทุมมา ทาแดง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร


นายมงคล คำสวาท
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยพัสดุ


นายเกษม ดวงวันทอง
ช่างเทคนิคชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

 


นายชาญวิทย์ อันสนธ์
วิศวกรปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

 
   

 หน่วยสารบรรณ

 หน่วยทรัพยากรบุคคล

 หน่วยสื่อสารองค์กร

 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 หน่วยซ่อมบำรุง

 หน่วยการเงินและบัญชี

 หน่วยพัสดุ

 

 

 

 ปฏิทินกิจกรรม

Social Network