» ระบบลาออนไลน์

ระบบลาออนไลน์
* ระบบนี้เป็นช่วงทดลองระบบ เท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
สำนักงานคณบดี เท่านั้น
* บุคลากรที่ไม่สามารถเข้าทดสอบระบบได้ โปรดติดต่อ นายสิริพงศ์ หรือ นางกฤษณา 
* การเข้าใช้ระบบลาออนไลน์ ให้ใช้ User Name และ Password เดียวกันกับการเข้าระบบ E-mail มข.
(ตัวอย่าง User: Dentist@kku.ac.th ให้เข้าระบบลาเป็น Dentist )ระบบออนไลน์ทันตแพทย์ 
Click>>
 https://eleavedent.kku.ac.th